34600
 Рівненська область
 м.Березне
 вул. Київська, 7
 тел.: (03653) 5-45-35

е-mail: lib_berezne@ukr.net
           biblberezne@gmail.com
Skype: bereznelibr


 ПШБ с. Бистричі
 ПШБ с. Богуші
 ПШБ с. Вітковичі
 ПШБ с. Городище
 ПШБ с. Білка
 ПШБ с. Голубне
 ПШБ с. Грушівка
 ПШБ с. Зірне
 ПШБ с. Князівка
 ПШБ с. В. Поле
 ПШБ с. Моквин
 ПШБ с. Балашівка
 ПШБ с. Друхів
 ПШБ с. Прислучі
 ПШБ с. Яцьковичі
 ПШБ с. Кам'янка
 ПШБ с. Тишиця


"УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА: ЗДОБУТКИ ТА ПРОРАХУНКИ ОСТАННЬОГО 20-РІЧЧЯ"
(20 років незалежності України)
2011 рік - рік державних ювілеїв: 20 років державної незалежності України, 20 років загальноукраїнського грудневого референдуму, який підтвердив Акт про державну незалежність України, 20 років інституту Президентства в Україні, 20 років назві держави - Україна.
Головною метою і змістом 20-річчя стала розбудова національної держави, визначення основних принципів її розвитку та функціонування на вироблених правових засадах. 20 років державотворення в загальноісторичному вимірі дуже маленький термін часу, у вимірі життя людини - це вже достатньо солідний вік - вік сформованої особистості, яка несе повну відповідальність за свої дії перед суспільством. На цьому 20 річному шляху формування власної держави були і досягнення, і прорахунки.
Найважливішим досягненням останнього 20 річчя можна вважати збереження державної форми життя українського народу в складних політичних подіях серпня 1991 р.. На відміну від деяких інших республік колишнього СРСР Україна вийшла із складу союзу: по-перше - мирним шляхом (жодної краплі крові не було пролито за сучасну незалежність); по-друге - цей вихід не був спонтанним, сію хвилинним актом - виходу із складу Радянського Союзу передувала Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1990 р., тобто, майже за рік до здобуття незалежності Україна оприлюднила всьому світовому співтовариству про свої наміри щодо самостійного державного життя; по-третє - вихід України із складу СРСР був обґрунтований правовими документами - Конституцією СРСР (про право кожної союзної республіки на самовизначення) та Актом про державну незалежність України. Легітимного характеру виходу України із складу СРСР надав грудневий загальнонаціональний референдум 1991 р.
Важливим досягненням можна вважати, в цілому, збереження державної території, яка надавала Україні статус найбільшої держави Європи. У складних і суперечливих умовах державотворення український народ зміг зберегти єдність свого державного життя - віковічно омріяну Соборність. В основному, майже всі етнічні українські землі склали територію сучасної України.
До досягнень України останнього 20-річчя можна віднести толерантне ставлення держави до всіх етносів, які населяють Україну, недопущення ворожнечі, етнічного протистояння, збереження і подальше формування української нації на базі закону, спільної загальнонаціональної мети, спільної території, спільної історичної долі і історичної пам'яті, традицій, самоідентифікації у світі, загальнодержавної мови. Також, з метою збереження своєрідності, унікальності кожного етносу та етнічної палітри України в цілому (багатоетнічність надає Україні унікального характеру на європейському континенті), держава через свої закони сприяє можливості розвитку етнічної освіти, мови, культури, діяльності різноманітних етнічних організацій громадянського та політичного напрямів.
Позитивним результатом усього попереднього розвитку сучасної держави слід вважати зміну ставлення держави до релігії та релігійних конфесій в Україні, недопущення на правових засадах міжрелігійних конфліктів, розвитку релігійного екстремізму (такі явища спостерігаються в інших країнах світу). Соціальний мир, незважаючи на майнову диференціацію населення, складні економічні умови життя, є свідченням не тільки миролюбивого характеру українського народу, а й певною мірою свідченням дій держави знайти крапки дотику з громадянами, досягнути компромісу в найважливіших соціально- економічних питаннях (питаннях оподаткування населення, освіти, пенсійного забезпечення, житлово-комунальних платежів, підвищення, по можливості, заробітної платні, скорочення розриву в фінансовому забезпеченні пенсій та зарплат між працівниками апарату управління і громадянами та інших). Важливим досягненням можна назвати (незважаючи на вади) державну політику в сфері економіки: перехід від занадто зарегламентованої командно-адміністративної системи господарювання до ліберальної, ринкової системи, введення власної валюти, формування власного національного економічного простору, насиченість ринку товарами. Спектр політичного життя України достатньо різноманітний. Досягненням українського народу є: полі партійність, замість монополії однієї партії, наявність політичної опозиції, відносна політична стабільність. Проведення виборів, політичних реформ на конституційній основі, наявність громадських організацій, утворених знизу за бажанням людей і в їх інтересах є безумовними факторами руху української держави до демократії як найвищого досягнення людства і формування основ громадянського суспільства.
Проявом демократизму в державі можна вважати свободу слова, свободу засобів масової інформації, прийняття закону про вільний доступ до інформації, який робить владу більш прозорою і наближеною до громадян.
Головним досягненням нашої держави слід вважати молоде покоління українців, які народилися і виросли в незалежній державі і є вільними від певних радянських комплексів. Свідомий вибір життєвого шляху, професійної освіти, місця свого проживання (включаючи різні країни світу), вільне і рівне спілкування із своїми однолітками з інших країн, намагання виявити і реалізувати свої здібності і таланти, активна участь у політичному житті суспільства - далеко не повний перелік переваг, які має сучасна молодь.
Держава Україна намагається жити в злагоді із своїми близькими і далекими сусідами, реалізуючи один з принципів зовнішньої політики - принцип добросусідства. Незважаючи на певні прорахунки зовнішньої політики в цьому відношенні, треба зауважити, що Україна ніколи в з'ясуванні спірних питань не застосовувала свої збройні сили і намагалася вирішити ці питання шляхом переговорів, домовленостей та компромісів. Україна із дня своєї незалежності перетворилася з об'єкта міжнародного права в активно діючий суб'єкт міжнародного права, який відіграє свою роль у міжнародних і міждержавних стосунках, шукає можливості закріплення політичних, економічних і культурних зв'язків з тими чи іншими країнами. Мирний характер українській державі надають її позаблоковий та без'ядерний статус.
Унаслідок накопичення зовнішньополітичного досвіду українська держава визначила свої орієнтири: багатовекторність та національний інтерес, самостійність, рівноправність та вигідне для України партнерство, взаємоповага в міждержавних стосунках, подолання комплексу меншовартості і, нарешті, усвідомлення своєї політичної європейськості. Політична європейськість України знаходить свій вираз в євроінтеграції, у тому числі і в галузі освіти (на підставі Болонської угоди Україна ввійшла в загальноєвропейський освітній простір).
Правовий характер українській державі надають діюча Конституція, Закони України, Конституційний та Верховний суди, судова система в цілому, наявність адвокатури (системи правового захисту) і обговорення питань щодо введення в судові процеси суду присяжних, незалежністі суддів. На шляху державного будівництва України було і є багато труднощів різного порядку, залишених від попередньої тоталітарної системи і створених за роки незалежності: це і варварська, непродумана приватизація об'єктів економіки, і недбала кадрова політика, зростання бюрократії, корупція в цілому та політична корупція, величезна у європейськом значені диференціація суспільства, відсутність середнього класу, який надає стабільності політичним системам, загроза розколу України в наслідок діяльності полярних радикальних сил. На порядку денному залишаються проблеми освіти, медичного обслуговування, соціального забезпечення, формування правової держави, ролі органів місцевого самоврядування, чіткого уявлення про шляхи подальшого державобудування, гуманітарізаціі суспільства, місця України в європейському та світовому просторі.
Говорячи про ці вади державотворення, ми повинні розуміти складність, багатогранність, багатовекторність та історичну довготривалість самого процесу розбудови держави. На шляху державного будівництва в Україні виникають і передбачені, і непередбачені труднощі внутрішнього та зовнішнього характеру (скажімо, світова економічна, фінансова, політична криза, відмова деяких глав держав іти на ті чи інші компроміси, деструктивна діяльність тих чи інших політичних сил, певні форсмажорні обставини, які потребують значних державних зусиль).
Підводячи підсумки 20-річчя розбудови української незалежної держави можна з упевністю сказати: український народ - державний народ; процес державотворення в Україні носить необоротній характер; альтернативи українській незалежності немає; входження України як рівноправної до сім'ї європейських народів справа часу; подальше політичне прозріння українців, обрання, як виразника їх інтересів, справжньодержавницької політичної еліти - справа досвіду (досвід на сьогодення вже достатній); побудова правової, соціально-орієнтованої, демократичної держави з розвинутим громадянським суспільством - стратегічне та історичне завдання української нації.


Перші уряди України: Становлення виконавчої влади у 1917-1920 роках- К.: 2007.- 36с.
Ця брошура допоможе широкому колу громадян ознайомитися з унікальними архівними матеріалами перших урядів України 1917-1920 років. Видання присвячено 90-річчю з часу утворення першого уряду України та висвітлює діяльність урядів Української Центральної Ради , Української Держави гетьмана Скоропадського, Української Народної Республіки періоду Директорії, більшовицької влади, Західноукраїнської Народної Республіки, Криму. До видання додається СD - диск.
Державотворці. "Просвіта" Рівненщини на шляху до української України (1917-2007): Збірник статей, матеріалів та документів, присвячених 90-річчю створення "Просвіти"на Рівненщині/ Упорядник Микола Федоришин.- Рівне : видавець Олег Зень, 2008. -234с.
"Просвіта"- це найстаріша українська громадська організація на теренах Рівненщини. Саме вона формувала світогляд УКРАЇНЦЯ в умовах різних окупацій, свідомо торувала шлях до Соборної держави Україна, ім'я якої є на карті світу. У ювілейному збірнику , присвяченому цій величній даті, йдеться про етапи діяльності Товариства , його історію і сьогодення. Про подвижників національної справи, про здобутки і втрати на шляху до здобуття Україною незалежності.
Шаповал, Юрій Держава: ілюстр. енцикл. України Ю.І. Шаповал. - К.: Балтія-Друк, 2008.- 160 с. : іл.
Серія видань знайомих з історією, державницькими традиціями, природою,культурою та побутом українського народу.
Вівчарик М.М. та ін. Українська нація: шлях до самовизначення: (Монографія) /М.М. Вівчарик, П.П.Панченко, В.І. Чмихова.- К.: Вища школа, 2001 .-287с.
У драматичній історії українського народу особлива роль належить етногенезу української нації. Адже і понині недруги української державності силкуються довести відсутність державотворчих начал в українському етносі… Видання допоможе глибше зрозуміти родовід і духовні витоки нації та усвідомити, що шлях , який обрала Україна, - це побудова демократичної правової держави та утвердження в ній громадянського суспільства , в якому ідея української держави як Батьківщини всіх громадян, що проживають на її теренах є консолідуючою силою.
Добржанський Олександр, Старик Володимир Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921рр.). Документи і матеріали.- Чернівці: Чернівецька обласна друкарня, 2009.- 512с.
Пропонований збірник містить ріноманітні документи про український національний рух на Буковині в роки Першої світової війни та визвольних змагань українського народу, про прагнення українців здобути свою державність, про нетривкий період української влади на Буковині, про загарбання краю румунськими військами та встановлення режиму румунського панування, про намагання протистояти цьому українських патріотів. ..
Вегеш М.М. Карпатська Україна, Документи і факти. Монографія.- Ужгород: Карпати, 2004- 432с.
У монографії доктора історичних наук, прфесора Ужгородського національного університету Миколи Вегеша "Карпатська Ураїна. Документи і факти" на основі введених до наукового обігу архівних та опублікованих джерел, мемуарів, матеріалів періодики,величезного масиву монографічної літератури, системно висвітлюються взаємопов'язані проблеми комиплексної теми: міжнародне становище Закарпаття на прикінці 30-х років минулого століття та вплив міжнародного фактору на соціально-економічний, суспільно-політичний і національно- культурний розвиток краю, аналізуються головні етапи еволюції держано - правового статусу Підкарпатської Русі- Карпатської України.
Алексєєв Ю.М.,Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985-1999рр.). Навчальний посібник.- К.: "ЕксОб", 2000.-296с.
У навчальному посібнику викладено основні закономірності, подій та факти останніх півтора десятиліть вітчизняної історії\.
Посібник складається з 8-ми лекцій, у яких проаналізовано національно -духовне відродження і державотворчий процес в Україні. Автори виявляють причини, рушійні сили і результати процесу, який зумовив неочікувану для багатьох появу в Європі найбільшої (окрім Росії) за територією і однієї з найчисельніших за населенням нової держави- України.
Хмара С.І. Дорогою до мрії. Вибрані праці у двох томах. Т I.- К.: Фенікс,2005.- 464 с., іл. 16с.
Ця книга складається з двох томів і є зібранням промов, статей, наукових праць і виступів відомого державного й політичного діяча, народного депутата України Степана Ільковича Хмари, які охоплюють період із середини 1970-х років до середини 2005 р. і відображають його погляди й діяльність у цей час.Включено також найцікавіші статті про С. Хмару.
Хмара С.І. Дорогою до мрії. Вибрані праці у двох томах. Том II.- К.: Фенікс, 2005.- 628с., іл.20 с.
Петровський В.В., Радченко Л.О., СемененкоВ.І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко.- Х.: ВД "ШКОЛА", 2007.- 592с., (18) арк.іл.
Книга обіймає весь період появи та розвитку людських спільнот на території сучасної України, Автори відкрили складний, неоднозначно трактований шлях народу Українидо незалежності, не оминувши трагічних та величних сторінок у його життєписі.
Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? /Упор.,передмова О.І. Шаблія.- Львів: Світ, 1994,- 416с.
Чому ми українці, хочемо самостійної України? Якої нам треба самостійної України? Які чинники сприяють процесам становленн, зміцнення і розвитку української державності та які гальмують їх? Яка роль геофізичного фактора - території, її природно-ресурсного потенціалу, просторового розташування землі України - у повноцінному функціонуванні Української Самостійної Соборної Держави? Академік Степан Львович Рудницький (1877-1937), багаторічний вязень ГУЛАГу, відповідаючи на ці питання, обгрунтував геополітичне бачення зародження і становлення самостійної суверенної Української держави. Наукові думки і позиції вченого дають багату поживу для нашого сучасника, для правильної орієнтації в складних, часто суперечливих процесах українського державотворення.
Гринів Олег Спокута Малоросії: державотворення без парадоксів. Непретензійні нотатки:- Львів:Світ, 2001.-368 с.
Нова книга відомого вченного-політолога і публіциста присвячена дослідженню історичного досвіду національного державотворення в Україні. Всебічно розглядаються різноманітні аспекти духовного відродження і національного державотворення, погляди дисидентів-шістдесятників, національно налаштованих діячів науки, літератури і мистецтва. Обгрунтовану рольрізних політичних інституцій у процесі остаточного демонтажу залишків московського колоніалізму. Розвінчуютьсядогматичні концепції антидержавнихідеологів,які намагаютьсяреанімінувати в Україні проімперську політику російських шовіністів.
Яворівський В.О. Що ж ми за народ такий?.: Публіцистика.- К.: Укр. Письменник,2002.- 348с.:іл.
Нова книга талановитогоукраїнського письменника, пристрастного публіциста, відомого політика Володимира Яворівського - це продовження його роздумів над болючими проблемами сьогодення, пошук шляхів їх розвязання.
Основу видання як і в попередній книзі, склали виступи автора по радіо у програмі "20 хвилин з Володимиром Яворівським".
Володимир Литвин. УКРАЇНІ БУТИ-т К.: Видавничий дім "Лі-Тера", 2006. -480с., іл.
Нова книга Володимира Литвина - академіка НАН України, Голови Верховної Ради України - продовжує серію видань, що відтворюють реалії сучасних державотворчих процесів, порушують багатогранні, животрепетні й складні питання національної ідентифікації та її ствердження на нинішньому етапі історичного розвитку України.
Павличко, Дмитро. Українська національна ідея: Статті,виступи, інтерв'ю. Документи.- К.: Вид-во Соломії Павличко " Основи", 2004.-771 с.
"Українська національна ідея" - збірник політичної публіцистики відомого письменника, громадського діяча й політика Дмитра Павличка, що охоплює період від 1987-го до 2003 р. Боротьба проти русифікації і за радянських часів, і в умовах незалежної України - один з провідних мотивів книжки. Перебуваючи в центрі революційних подій, ознаменованих проголошенням Української держави, Дмитро Павличко подає важливі свідчення й документи, що розкривають складний історичний процес пробудження і розвитку національної свідомості нашого народу, аналізує досягнення і помилки патріотичних сил у період становлення української державності. Українську національну ідею подано не лише в історичному плані, а й в аспекті завдань, які стоять нині перед політичними силами, що прагнутьпобудувати демократичну, зорієнтовану на Європу Українську державу.
Чорновіл В'ячеслав Пульс української незалежності: Колонка редактора/ Вступ. Стаття та післямова Леся Танюка.-К.: Либідь, 2000.-624с.
У цьому першому посмертному виданні творів Вячеслава Чорновола зібрано статті й тексти виступів, що друкувалися у " колонці редактора" започаткованих ним газет "Час/Тіmе" (1995-1998) і "Час" (1998-1999). Книга є своєрідним щоденником політичного житття незалежної України і Чорновола в ньому.
Українки в історії/ за заг. Ред. В.Борисенко.- К.: Либідь, 2004.-328с.;іл.
У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді про славних українок - жінок-патріоток із знатних родів, меценаток, вчених, літераторок,мисткинь, громадських та політичних діячок, учасниць боротьби за незалежність України та збереження національної ідентичності.

<

Рівненська державна обласна бібліотека для юнацтва
Рівненська обласна бібліотека для дітей


Надрукувати сторінку
МЕТА - Украина Український портал Портал Укрнет Google

Copyright © 2007-2015 БЦСПШБ.